1. Vượt lên bản thân mình (đừng tự mãn với những gì đang có mà luôn kiên trì theo đuổi những mục tiêu cao hơn) Kế hoạch kinh doanh của DLC hoàn toàn có thể làm cho mỗi Nhà phân phối hoàn thành mục tiêu tiếp...