1. Vượt lên bản thân mình. Kế hoạch kinh doanh của DLC hoàn toàn có thể làm cho mỗi Nhà phân phối hoàn thành mục tiêu tiếp theo. Bạn đừng bao giờ tự mãn với những gì đang có mà hãy luôn đề ra những mục...