Thông tin trả thưởng NPP trong năm tài chính liền trước – 2020

 

SỐ LIỆU VỀ THU NHẬP CỦA NHÀ PHÂN PHỐI

Cập nhật theo năm tài chính 2020
# Mức thu nhập (VNĐ)
1Mức thu nhập cao nhất của NPP195,634,489
2Mức thu nhập trung bình của NPP7,292,339
3Mức thu nhập thấp nhất của NPP0