Thông tin trả thưởng NPP trong năm tài chính liền trước – 2019

 

SỐ LIỆU VỀ THU NHẬP CỦA NHÀ PHÂN PHỐI

Cập nhật theo năm tài chính 2019
# Mức thu nhập (VNĐ)
1Mức thu nhập cao nhất của NPP261,619,324
2Mức thu nhập trung bình của NPP7,469,231
3Mức thu nhập thấp nhất của NPP0