DANH SÁCH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG & THU HỒI HIỆU LỰC THẺ THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP 2022